Szanowni Państwo !

Informujemy, że :

 1. Listy dzieci zakwalifikowanych na rok szkolny 2019/2020 zostaną podane do wiadomości na tablicy informacyjnej w przedszkolu dnia 16.04.2019r.
 2. W dniach 16.04.2019 – 23.04.2019 ( do godz. 15:00) zapraszamy Państwa do przedszkola w celu „Potwierdzenia woli przyjścia dziecka do przedszkola” na rok szkolny 2019/2020
 3. Dnia 25.04.2019 na tablicy informacyjnej w przedszkolu podane zostaną listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2019/2020.

 

 

ZAPISY DZIECI NA DYŻUR  WAKACYJNY – SIERPIEŃ 2019

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Podajemy wzór „Deklaracji” na dyżur wakacyjny w miesiącu SIERPNIU 2019R. w przedszkolu. „Deklarację” zakwalifikowanego dziecka prosimy wypełnić w 2 egzemplarzach i dostarczyć do przedszkola w podanych niżej terminach:
10.06.2019r.-13.06.2019r. w godzinach 8.00 – 17.00

Deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącu sierpniu 2019 (PDF)

 

Przedszkole Nr 25 ,,BAJKA”
 w Koninie
ul. Kosmonautów 4A

tel/fax 0 63 242 15 69

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka  na dyżur wakacyjny trwać będzie od 24.04.2019 r.  do dnia 31.05.2019r. ( Wnioski można będzie pobrać w Przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko).

Podpisywanie deklaracji odbędzie się w dniach
10.06.2019 r. -  13.06.2019 r.
w godzinach 8:00 – 17:00

Prosimy o dostarczenie  niżej wymienionych rzeczy do przedszkola w dniu przybycia dziecka na dyżur  wakacyjny:

 1. obuwie  na  zmianę (papcie),
 2. odzież na zmianę w woreczku (podpisane),
 3. nakrycie głowy,
 4. szczotka, pasta, kubek (przybory do mycia zębów), ręczniczek-       podpisane
 5. chusteczki  higieniczne - 1 duże pudełko
 6. poduszka ( dzieci 3-4 letnie)

 

Dokumenty na dyżur wakacyjny - Sierpień 2019

Oświadczenie o zatrudnieniu (PDF)

Oświadczenie o wielodzietności (PDF)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (PDF)

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny (PDF)

RODO (PDF)

Upoważnienie do odbioru dziecka (PDF)

Zgoda na pomoc medyczną / Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia religii (PDF)

 

 

 

 

 


 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) 
PLIK DO POBRANIA

 

 

 

 

Informacje do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020r :

DEKLARACJA w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 (PDF)

PROCEDURA:POZYSKIWANIA WYMAGANYCH ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH, REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, ORAZ REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (PDF)

 

 


Zarządzenie Nr 18/2019
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 12 lutego 2019 roku

w sprawie elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 130 ust. 1, 4, 7, 8 i art. 131 ust. 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć:
  1. przedszkole ogólnodostępne,
  2. przedszkole z oddziałami integracyjnymi bądź specjalnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
 2. „przedszkolu pierwszego wyboru”, należy przez to rozumieć, przedszkole do którego rodzice lub opiekunowie prawni chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

§ 2

 1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego.
 2. O przyjęcie do przedszkola mogą ubiegać dzieci, o których mowa w art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. – zwana dalej „Prawem oświatowym”) .
 3. Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Konina, mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Konin w miarę wolnych miejsc.

§ 3

 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkoli w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy zgodnie z art.131 ust 1 ustawy Prawo oświatowe.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal przedszkola publiczne dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr 39 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
 5. Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 4, podlega weryfikacji przez dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.
 6. Godziny pracy przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci. W trosce o rozwój psychofizyczny dziecka, nie można bezzasadnie wydłużać jego pobytu poza domem rodzinnym.
 7. Oferta płatnych zajęć dodatkowych tworzona jest zgodnie z życzeniem rodziców, przy zachowaniu priorytetu realizacji podstawy programowej i wyznaczona możliwościami rozwojowymi, potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
 8. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy samorządowe przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności.
 9. Harmonogram prac elektronicznego naboru dzieci do konińskich przedszkoli stanowi załącznik nr 1.

§ 4

 1. Zapisy dzieci do przedszkoli dokonywane są w okresie od 4 marca 2019 r. do 22 marca 2019 roku.
 2. Nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020 będzie wspomagany przez system elektroniczny, administrowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.
 3. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice lub opiekunowie prawni wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Koninie na rok szkolny 2019/2020” lub „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 w Koninie”, stanowiące odpowiednio załącznik nr 2 i 3, dostępny w formie papierowej w dowolnym przedszkolu lub w wersji elektronicznej na portalu dla Rodziców www.konin.przedszkola.vnabor.pl, który po wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do 22 marca 2019 roku.
 4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych na podst. art. 149 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 5. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców/opiekunów prawnych do „przedszkola pierwszego wyboru”.
 6. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 ogłaszane są w przedszkolach oraz udostępniane w elektronicznym systemie wspomagania rekrutacji w terminie nie później niż 16 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
 7. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice dziecka w terminie od 16 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola (załącznik nr 4).
 8. Po terminie, o którym mowa w ust. 7, dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektorów przedszkoli, w miarę wolnych miejsc.

§ 5

 1. Zapisy dzieci do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji przyjmują bezpośrednio dyrektorzy placówek dyżurnych do 31 maja danego roku, dotyczy to również dzieci uczęszczających do przedszkola, które w danym terminie pełni dyżur wakacyjny.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu do 20 czerwca danego roku.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach, w miarę wolnych miejsc.

§ 6

Nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do przedszkola czuwa komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Prezydenta Miasta Konina
Piotr Korytkowski

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 PREZYDENTA MIASTA KONINA Z DNIA 12 LUTEGO 2019 ROKU (PDF)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLI 2019/2020 (PDF)

Załącznik nr 2 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA (PDF)

Załącznik nr 3 - DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PDF)

Załącznik nr 4 - POTWIERDZENIE WOLI (PDF)

 


 

UCHWAŁA Nr 39
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.),
Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

§ 2.

 1. Określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Lp. Kryteria

Wartość kryteriumw punktach

1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru 30
2. Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola 25
3. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym 20
4. Zdeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 8 godzin 15
5. Wieloraczki 9
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 99

 

 1. Spełnienie kryteriów wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 rodzice potwierdzają następującymi dokumentami:
  1. w przypadku kryterium określonego w punkcie 4 - rodzic (prawny opiekun) w złożonym wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  2. w przypadku kryteriów określonych w punkcie 1, 2, 3 i 5 oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) - (zał. nr 1).
 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 650 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dn. 1 lutego 2018 r. poz. 1029).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

 

UCHWAŁA Nr 39 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 stycznia 2019 roku (PDF)

Załączniki

Zał. 1 - uchwala_nr_039_01_1549028332 (PDF)
uzasadnienie - uchwala_nr_039_02_1549028345 (PDF)