• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

krasnoludki

Krasnoludki

kotki

Kotki

misie

Misie

wedrowniczki

Wędrowniczki

ekoludki

Ekoludki

Zobacz wszystko

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 25 „BAJKA” W KONINIE

OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

Załącznik nr 1

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU I ZMIAN W ORGANIZACJI PRACY

PRZEDSZKOLA NR 25 „BAJKA” W KONINIE

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM , PRZECIWDZIAŁANIEM

I ZWALCZNIEM

COVID -19

Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. ( III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku.Przedszkole Nr 25 „BAJKA” w Koninie zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do odwieszenia prowadzenia działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola.

Dzieci można przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.30.

Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia dziecka w trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego, w przypadku małych dzieci jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe ( pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna).

Rodzic w sprawach nagłych i pilnych proszony jest o bezpośredni kontakt z dyrektorem przedszkola : telefonicznie 2421569 lub poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do przedszkola mają wstęp wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola, w wyjątkowych sytuacjach min. służby medyczne, mundurowe.

W przypadku wystąpienia koronawirusa u dziecka lub pracownika dyrektor przedszkola: - stosuje się do zaleceń PSSE w Koninie ( wdrożenie dodatkowych procedur)

- Zawiesza się zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 .12.2002 r. Dz.U. z 2003 r.,poz.69, ze zm. z 14 .08 2020 r.), zawiadamiając organ nadzoru pedagogicznego.ORGANIZACJA – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci.

 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu ( oświadczenie - zgoda pisemna).

 6. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 7. Organizacja pracy w przedszkolu ma uniemożliwi

 8. stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci ( ustalony sposób przebywania dzieci z grup w szatni przedszkola, ustalony sposób przebywania dzieci z grup w ogrodzie).

 9. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący minimum 1,5 m.

 10. W każdej grupie znajduje się termometr bezdotykowy.

 11. Korzystanie z dystrybutorów wody w poszczególnych grupach odbywać się będzie wyłącznie pod nadzorem osób opiekujących się dzieckiem.

 12. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie ogrodu przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości ( ogrodzenie taśmą wydzielonych miejsc dla grup dzieci starszych i młodszych).

 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.

 14. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
  z rodzicami/opiekunami dziecka
  ( Ankieta Epidemiologiczna dla rodzica/opiekuna z numerami telefonów prywatnych i do pracy).

 15. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 16. Przedszkole zapewnia dla każdego pracownika środki ochrony osobistej ( jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy nieprzemakalne, przyłbice).

 17. Przedszkole zapewnia detergenty do utrzymania stanu higienicznego w przedszkolu ( min. dezynfekcja rąk, sprzętów i zabawek).

 18. Przedszkole zapewnia pomieszczenie zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować dziecko/pracownika w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych ( pomieszczenie odrębne w budynku przedszkola z oznaczeniem na drzwiach wejściowych).

 19. Na drzwiach wejściowych do budynku przedszkola umieszcza się informację o obligatoryjnym skorzystaniu z płynu dezynfekującego do rąk umieszczonego przed wejściem do przedszkola.

 20. W holu przedszkola ( przy telefonie stacjonarnym) oraz na tablicy informacyjnej umieszcza się listę numerów telefonów do : organu prowadzącego, organu nadzorującego, stacji sanitarno - epidemiologicznej i służb medycznych, policji, straży miejskiej.

 21. Ogranicza się do minimum przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami mogą odbywać się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

 22. Wprowadza się organizację pracy personelu pedagogicznego i niepedagogicznego , tak aby zapewnić pełną obsługę zadań przedszkola.

 23. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych ,ze szczególnym uwzględnieniem odstępów czasowych dla prac dezynfekcyjnych.PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA

Z PRZEDSZKOLA NR 25 „BAJKA” W KONINIE

 1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola ( powiadomienie o przyjściu dzwonkiem przy drzwiach).

 2. Dzieci z grup starszych tj. 5 i 6 latki (z grupy III, IV i V wchodzą i wychodzą z przedszkola wejściem głównym).

 3. Dzieci młodsze 3 i 4 – letnie ( z grupy I i II ) wchodzą do przedszkola wejściem do swojej grupy od strony ogrodu przedszkolnego, odbiór dziecka odbędzie się wejściem głównym.

 4. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu
  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 5. Do przedszkola przyprowadza i odbiera dziecko wyłącznie jeden rodzic/opiekun.

 6. Rodzic/opiekun nie może wchodzić z dzieckiem do budynku przedszkola , powierza dziecko w „drzwiach” pracownikowi, który pomoże w razie konieczności dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni oraz odprowadzi dziecko do grupy , do której ono uczęszcza oddając je pod opiekę nauczyciela. Takie same czynności będą wykonywane przy odbiorze dziecka z przedszkola – rodzic/opiekun odbierze dziecko w „drzwiach przedszkola”.

 7. Rodzic z dzieckiem podczas oczekiwania na zewnątrz budynku na wejście dziecka obowiązany jest zachować przynajmniej 1,5 – metrową odległość w stosunku do innych oczekujących.

 8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 9. Rodzice/opiekunowie dziecka ustalają wyłącznie 2 osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola (upoważnienie do odbioru dziecka - forma pisemna ).

 10. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone jest uczęszczanie dziecka do przedszkola.

 11. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.

 13. W przypadku, gdy rodzic/opiekun wie, że danego dnia lub następnego nie przyprowadzi dziecka do przedszkola obowiązany jest powiadomić dyrektora ,najpóźniej do godziny 8.30 w dniu, w którym dziecko miało przyjść do przedszkola.

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA

U DZIECKA ZACHOROWANIA NA COVID - 19

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania dziecka zobowiązany jest każdy pracownik Przedszkola Nr 25 „BAJKA” w Koninie.

2.Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora przedszkola o nagłej zmianie stanu zdrowia dziecka , jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie z przedszkola.

3.W przypadku zauważenia objawów:

 • gorączka powyżej 38oC

 • kaszel

 • duszności

należy zawiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka – w trybie natychmiastowym.

4.Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
go w przygotowanej sali izolacyjnej ( pomieszczenie wyznaczone w budynku przedszkola). Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2,0 m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia PSSE w Koninie i organ prowadzący i postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.

6. Po przyjeździe rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedury przyprowadzania i odbioru dziecka i dalej pozostaje pod jego opieką. Rodzic podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.

7. Dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna dzieci, pracowników i ich rodzin leż w kompetencji PSSE w Koninie.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZACHOROWANIA NA COVID-19

(W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA)

 

 1. Pracownicy Przedszkola Nr 25 BAJKA” w Koninie zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów informują telefonicznie dyrektora Przedszkola Nr 25 „BAJKA” w Koninie , nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala w Koninie, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia
  , dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy :

 • Należy odizolować pracownika w sali izolacyjnej

 • Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola,

 • Należy powiadomić PSSE w Koninie

 • Stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik: należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami , zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 2. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
  w części/częściach przedszkola,
  w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
  Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym 

PROCEDURY PRACY PRACOWNIKÓW OBSŁUGOWYCH

ORAZ HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ , POWIERZCHNI

I ZABAWEK

 1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
  z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.

 2. Pracownik obsługowy Przedszkola Nr 25 „BAJKA” w Koninie odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby osoby , które w wyjątkowych sytuacjach będą mogły wejść na teren przedszkola( służby medyczne, mundurowe) dezynfekowały dłonie przy wejściu, zakładały rękawiczki ochronne oraz zakrywały usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.

 4. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność kontaktów personelu z osobami trzecimi ,wymagane jest noszenie maseczki lub przyłbicy, rękawiczek jednorazowych i zachowania dystansu 1,5 m.

 5. Woźna odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości myjni, przygotowalni, toalety i sali oddziału.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników
  w salach. Jest odpowiedzialna za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.

 6. W przedszkolu prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach gospodarczych pozostałych, kuchni, klawiatur, mebli, włączników, wind, traktów komunikacyjnych , szafek ubraniowych, sprzętów w ogrodzie przedszkolnym (karta monitoringu na poszczególnych stanowiskach pracy).

 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
  tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 8. Dezynfekcję środkami dezynfekującymi w salach zajęć przeprowadza się podczas nieobecności dzieci i kończy dokładnym wywietrzeniem pomieszczenia.

 9. Pracownicy administracyjni i obsługowi korzystają z wejścia głównego do przedszkola.

 10. Konserwator przedszkola zamyka przedszkole o oznaczonej godzinie, zabezpieczony rękawiczkami.

 11. Konserwator wchodzi do przedszkola wejściem służbowym.

 12. Konserwator czyści sprzęt do zabaw znajdujący się w ogrodzie przedszkolnym, każdego dnia, z użyciem detergentu i go dezynfekuje . Jeżeli nie będzie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, oznacza się go taśmą w celu zabezpieczenia przed używaniem.

 13. Konserwator nie wchodzi do pomieszczeń kuchennych i unika kontaktów z pozostałym personelem przedszkola.

 14. Intendent przedszkola jest w stałym kontakcie z dyrektorem przedszkola.

 15. Intendent ogranicza do minimum kontakty osobiste z kontrahentami, w takich kontaktach jest zawsze zabezpieczony środkami ochrony osobistej, towar przyjmowany jest i pozostawiany na placu gospodarczym.PROCEDURY PRACY PRACOWNIKÓW KUCHNI

WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Pracownicy kuchni w Przedszkolu Nr 25 „BAJKA” w Koninie zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków według przepisów HACCP.

 2. Pracownicy kuchni oraz Intendent korzystają z wejścia gospodarczego ( służbowego).

 3. Przy organizacji żywienia - kuchnia w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do:

 • stosowania środków ochrony osobistej,

 • zachować bezpieczną odległość stanowisk pracy tj. 1,5 m,

 • utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

 1. Posiłki wydawane są przez kucharkę - I i II grupa – przygotowalnia parter oraz grupa III i IV/V – winda. Posiłki do sali dostarcza i podaje woźna ,która po zakończonym posiłku odwozi naczynia do myjni ,gdzie są myte w zmywarce.

 2. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.

 3. Nadzór nad czynnościami pracowników kuchni prowadzi intendent przedszkola.

 Konin, 24.08.2020 Maria Rewers

Dyrektor Przedszkola

social background

Przekierowanie na stronę Facebook

Przekierowanie na stronę Instagram