• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Przedszkole Nr 25
"BAJKA" w Koninie

herb konina godlo polski Logo BIP

Inspektor Ochrony Danych Osobowych p. Justyna Bruch
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 63 240 11 77

 

  Zarządzenie_105_2021_zmieniające_dot._IODy.pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

Przedszkole przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów.

 • W ramach wykonywania ustawowych obowiązków przedszkole przetwarzana dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku,
  w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 868 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)
 • oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
  szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz  rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2018 r., poz. 691 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2022 r., poz. 1914).

Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.  

 • Przedszkole nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało
  z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania w szkole (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.
 • Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana
  w dowolnym momencie.
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

https://uodo.gov.pl/p/kontakt

 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

facebook