Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.

Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.

Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne.

Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu.

Zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach.

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.

Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.

Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.

Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.

Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna.

Wdrażanie do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania.

Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.

Rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.

Określanie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania tych określeń.

Kształtowanie umiejętności porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.

Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.

Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy.

Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.

Przypomnienie znaczenia wyrażenia kalendarz pogodowy.

Rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych.

Utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych.

Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las.

Poznawanie Polski podczas zabawy tematycznej „wzdłuż Wisły”.

Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem.

Poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.

Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).

Zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.

Rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach.

Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.

Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek.

Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.

Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.