W grupie III praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza przebiega w oparciu o programy:

- Program Wychowania Przedszkolnego ,,Kocham Przedszkole” WSiP autorstwa Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

- Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych autorstwa Mariola Bogucka, Dorota Łoś wydawnictwa Methuen& Co ltd London

- „Kochamy dobrego Boga” autorstwa Ks.Jan Szpet, Danuta Jackowiak wydawnictwa Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

- Program Realizacji Doradztwa Zawodowego autorstwa Maria Rewers

- ,,Przyjaciele Zippiego'' - program ochrony zdrowia psychicznego

- ,,Czyste powietrze wokół nas''

W planowaniu pracy z dziećmi uwzględniane są priorytety MEN. W bieżącym roku szkolnym w przedszkolach dotyczą :

- 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw

- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność.

Dzieci z grupy ,,Misie’’ uczestniczą w zajęciach przygotowujących do nauki języka angielskiego (dwa razy w tygodniu) oraz religii (również dwa razy w tygodniu). Odbywają się także zajęcia umuzykalniające prowadzone przez nauczycielki z grupy.

W grupie realizowany jest również program edukacyjny ,,Mali Odkrywcy’’, zakładający prowadzenie zajęć tematycznych,w których dzieci z własnej inicjatywy uczą się zgłębiać zagadki życia i badają fenomeny swojego otoczenia. Próbują również sprawdzić, jak funkcjonują przedmioty, poznają świat nauki oraz świat plastyki i sztuki. Zajęcia umożliwiają dzieciom doświadczanie wszystkimi zmysłami. Dzieci odkrywają świat w zabawie, ale dzięki niej uczą się wiary we własne możliwości i umiejętności, rozwijają samodzielność. Dostarczane bodźce mają w założeniu prowadzić do intensywnego zajmowania się środowiskiem, własnym ciałem, umiejętnościami oraz prawami natury. Dzieci nowoprzybyłe do przedszkola zostały od pierwszego dnia pobytu w przedszkolu objęte specjalną opieką i troską, tak, aby w jak najkrótszym czasie przeszły okres adaptacji.

Ponadto ,,Misie’’ będą brały udział w realizacji innych programów, projektów oraz w akcjach związanych z bieżącym życiem przedszkola, Rocznym Planem Pracy Przedszkola oraz wszelkimi działaniami dotyczącymi promocji zdrowia.

Zrealizowano oraz zaplanowano udział grupy w uroczystościach i imprezach przedszkolnych i grupowych, między innymi (w pierwszym półroczu) : Dzień Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Dzień Górnika, Mikołajki oraz inne wynikające z realizacji Kalendarza Ekologicznego, akcji zdrowotnych, charytatywnych i innych. Dodatkowo przedszkolaki biorą udział w cyklicznych audycjach muzycznych oraz okazjonalnych teatrzykach. 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - MAJ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.

Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9 oraz pojęcia zero (nic).

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: łapa, zebra.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek ł, z w wyrazach.

Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 17, 18.

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 17, 18

 

 

 

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - KWIECIEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej.

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 15, 16.

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 15, 16

 

 

 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE - MALI ODKRYWCY

 


  

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - MARZEC

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 13, 14.

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 13, 14

 

 

 

 

 

POZNAJEMY POLSKIE TRADYCJE ZWIĄZANE Z TŁUSTYM CZWARTKIEM.

 

 

DZIĘKUJEMY RODZICOM!

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE - ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie które odbędzie się 28.02.2019r ( czwartek ) o godz. 16:00

 

 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI - WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

 

 

 

OLIMPIADA SPORTOWA - FINAŁ

 

 

 

 

KONCERT MUZYCZNY 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z HARCERZEM - "KOCHAM CIĘ, POLSKO!"

 

 

 

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

 

 

 

WIZYTA LEŚNIKA

  

 

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

  

 

TEATRZYK

  

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - LUTY

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 11, 12.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 11, 12

 

 

BAL KARNAWAŁOWY

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – STYCZEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 9, 10 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 9, 10 

 

 

SPOTKANIE Z MALARKĄ

 

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Z RODZICAMI

 

17 grudnia odbyła się uroczystość świąteczna, której specjalnym gościem był Mikołaj. Dobrotliwy Staruszek, specjalnie dla przedszkolaków, przebył bardzo długą drogę z Laponii do Polski, aby wręczyć dzieciom prezenty. Przedszkolaki bardzo chętnie odpowiadały na pytania Mikołaja: „Czy były grzeczne?”, „Czy słuchały rodziców i pań w przedszkolu?”. Chętniej śpiewały piosenki, recytowały wiersze, wykonywały układy taneczne jak również wystąpiły w inscenizacji. Dziękujemy Mikołajowi za przybycie i wręczenie upominków przedszkolakom, a Radzie Rodziców za pomoc w ich przygotowaniu.

 

DZIEŃ GÓRNIKA

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - GRUDZIEŃ

 

 Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 7, 8  

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 7, 8.

  

 

KRAINA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA - KOŁACINEK

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo “czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” W przedszkolu jak co roku święto pluszowego misia jest obchodzone bardzo szczególnie, każde dziecko przynosi do przedszkola swojego najmilszego misia. Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i radości.

 

16.11.2018 - ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

W "Światowym Dniu Rzucania Palenia" MISIE wzięły udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez nauczycielki. Dowiedziały się z nich, że palenie papierosów przynosi dorosłym wiele szkód, a wdychanie dymu przez dzieci jest bardzo szkodliwe. Zamiast palić papierosy lepiej pójść na spacer do parku lub lasu i tam powdychać rześkie, listopadowe powietrze. Za rodziców, którzy postanowią rzucić palenie, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. 

 

 

 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Dlatego też już od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakami i miłości do kraju ojczystego. Rok 2018 jest rokiem szczególnym, jest to bowiem ,,100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ". W związku z tym nasze przedszkolaki w dniu 09.11.2018r. brały udział w obchodach związanych z tym wydarzeniem.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ - LISTOPAD

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 5, 6.

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

 

 

 

SPOTKANIE Z HARCERZEM - "KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!"

  

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – PAŹDZIERNIK

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 3, 4.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.

 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 Tradycyjnie co roku włączamy się do akcji "Sprzątania Świata", by od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad dbania o środowisko. Przedszkolaki z chęcią i radością przyłączyły się do akcji,by posprzątać "Naszą Ziemię".  21 września 2018 roku dzieci pod opieką swoich pań wzięły udział w corocznej akcji, tym razem sprzątaliśmy pod hasłem:

AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ"

Wyposażeni w rękawiczki i worki dzieci wysprzątały pobliski teren przedszkola głosząc przy tym ekologiczne hasła!

  

 

  

 

ZASADY RUCHU DROGOWEGO

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – WRZESIEŃ

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 1, 2.

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2. 

 

IMAG2163
IMAG2163
IMAG2164
IMAG2164
IMAG2167
IMAG2167
IMAG2169
IMAG2169
IMAG2171
IMAG2171
IMAG2172
IMAG2172
IMAG2173
IMAG2173
IMAG2175
IMAG2175
IMAG2176
IMAG2176
IMAG2179
IMAG2179
IMAG2180
IMAG2180
IMAG2183
IMAG2183
IMAG2186
IMAG2186
IMAG2189
IMAG2189
IMAG2190
IMAG2190
IMAG2192
IMAG2192
IMAG2194
IMAG2194
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
IMAG2237
IMAG2237
IMAG2238
IMAG2238
IMAG2239
IMAG2239
IMAG2240
IMAG2240
IMAG2243
IMAG2243
IMAG2245
IMAG2245
IMAG2248
IMAG2248
IMAG2250
IMAG2250
IMAG2251
IMAG2251
IMAG2253
IMAG2253
IMAG2267
IMAG2267
IMAG2270
IMAG2270
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
IMAG2113
IMAG2113
IMAG2115
IMAG2115
IMAG2121
IMAG2121
IMAG2123
IMAG2123
IMAG2124
IMAG2124
IMAG2125
IMAG2125
IMAG2130
IMAG2130
IMAG2131
IMAG2131
IMAG2132
IMAG2132
IMAG2134
IMAG2134
IMAG2135
IMAG2135
IMAG2136
IMAG2136
IMAG2137
IMAG2137
IMAG2138
IMAG2138
IMAG2139
IMAG2139
IMAG2140
IMAG2140
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
IMAG2286
IMAG2286
IMAG2287
IMAG2287
IMAG2288
IMAG2288
IMAG2289
IMAG2289
IMAG2293
IMAG2293
IMAG2294
IMAG2294
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6